فراخوان مناقصه عمومی یک مرحله ای تامین خدمات کارشناسی ۲ ستاد و مراکز تابعه دانشگاه علوم پزشکی اراک (۵۸-۹۹)

۲۴ دی ۱۳۹۹ | ۱۳:۵۴ کد : ۱۴۵۵۶ مناقصات
تعداد بازدید:۲۱۵۴۵

دانشگاه علوم پزشکی اراک در نظر دارد مناقصه عمومی تامین خدمات کارشناسی  2  ستاد و مراکز تابعه دانشگاه علوم پزشکی اراک از طریق سامانه تدارکات الکترونیکی دولت برگزار نماید. کلیه مراحل برگزاری مناقصه از دریافت اسناد مناقصه تا ارائه پیشنهاد مناقصه گران و بازگشایی پاکت ها ازطریق درگاه سامانه تدارکات الکترونیکی دولت ( ستاد ) به آدرس www.setadiran.ir انجام خواهد شد و لازم است مناقصه گران در صورت عدم عضویت قبلی؛ مراحل ثبت نام در سایت مذکور و دریافت گواهی امضای الکترونیکی را جهت شرکت در مناقصه محقق سازند.
 تاریخ انتشاراسناد مناقصه در سامانه تاریخ 24/10/1399  می باشد.
مهلت زمانی دریافت اسناد مناقصه ازسایت :  روز شنبه   تاریخ 27/10/1399 
مهلت زمانی ارائه پیشنهادات مناقصه :  روز  سه شنبه   تاریخ   07/11/1399
زمان بازگشایی پاکت های مناقصه : ساعت  10 صبح  چهارشنبه   تاریخ  08/11/1399
تضمین شرکت در فرایند ارجاع کار : 2.541.388.320 ریال طبق آخرین مصوبه هیات وزیران .
نمایندگان شرکت کنندگان در مناقصه می توانند در جلسه بازگشایی پاکت ها حضور بهم رسانند.
اطلاعات تماس دستگاه مناقصه گزار جهت دریافت اطلاعات بیشتر در خصوص اسناد مناقصه و ارائه پاکت های الف : آدرس  اراک خیابان شهید شیرودی خیابان اعلم الهدی جنب بیمارستان امیر کبیر اراک ستاد دانشگاه علوم پزشکی اراک امور حقوقی و قراردادها  و تلفن 08633130252
اطلاعات تماس سامانه ستاد جهت انجام مراحل عضویت در سامانه : مرکز تماس : 41934-021 
دفتر ثبت نام : 08633245248 
 

کلید واژه ها: مزایده مناقصه خدمات کارشناسی اراک


نظر شما :