فراخوان مناقصه عمومی یک مرحله ای واگذاری خدمات ایاب وذهاب کارکنان امیرالمومنین (ع) اراک (۵۴- ۹۹ )

۱۰ دی ۱۳۹۹ | ۱۳:۵۴ کد : ۱۴۲۷۴ مناقصات
تعداد بازدید:۲۱۹۳۳

دانشگاه علوم پزشکی اراک  در نظر دارد مناقصه عمومی واگذاری خدمات ایاب و ذهاب کارکنان بیمارستان امیرالمومنین (ع) اراک را از طریق سامانه تدارکات الکترونیکی دولت برگزار نماید. کلیه مراحل برگزاری مناقصه از دریافت اسناد مناقصه تا ارائه پیشنهاد مناقصه گران و بازگشایی پاکت ها ازطریق درگاه سامانه تدارکات الکترونیکی دولت (  ستاد ) به آدرسwww.setadiran.ir انجامخواهد شد و لازم است مناقصه گران در صورت عدم عضویت قبلی؛ مراحل ثبت نام در سایت مذکور و دریافت گواهی امضای الکترونیکی را جهت شرکت در مناقصه محقق سازند. تاریخ انتشار اسناد مناقصه در سامانه تاریخ 09/10/1399 می باشد.
مهلت زمانی دریافت اسناد مناقصه ازسایت :  روز شنبه  تاریخ 13/10/1399
مهلت زمانی ارائه پیشنهادات مناقصه :  روزسه شنبه تاریخ 23/10/1399
زمان بازگشایی پاکت های مناقصه : ساعت 10  صبح چهارشنبه تاریخ  24/10/1399
تضمین شرکت در فرایند ارجاع کار :498.564.000  ریال طبق آخرین مصوبه هیات وزیران .
نمایندگان شرکت کنندگان در مناقصه می توانند در جلسه بازگشایی پاکت ها حضور بهم رسانند .
اطلاعات تماس دستگاه مناقصه گزار جهت دریافت اطلاعات بیشتر در خصوص اسناد مناقصه و ارائه پاکت های الف : آدرس  اراک خیابان شهید شیرودی خیابان اعلم الهدی جنب بیمارستان امیر کبیر اراک ستاد دانشگاه علوم پزشکی اراک امور حقوقی و قراردادها  و تلفن 08633130252
اطلاعات تماس سامانه ستاد جهت انجام مراحل عضویت در سامانه : مرکز تماس : 41934-021 
دفتر ثبت نام : 08633245248 
 

کلید واژه ها: مزایده مناقصه ایاب و ذهاب کارکنان بیمارستان امیرالمومنین اراک


نظر شما :