فراخوان مناقصه عمومی یک مرحله ای واگذاری امور حمل و نقل مجتمع آموزشی پیامبر اعظم (ص ) (۵۳- ۹۹ )

۱۰ دی ۱۳۹۹ | ۱۳:۵۲ کد : ۱۴۲۷۳ مناقصات
تعداد بازدید:۲۰۸۵۲

دانشگاه علوم پزشکی اراک در نظر دارد مناقصه عمومی واگذاری امور حمل و نقل مجتمع آموزشی پیامبر اعظم (ص) را از طریق سامانه تدارکات الکترونیکی دولت برگزار نماید. کلیه مراحل برگزاری مناقصه از دریافت اسناد مناقصه تا ارائه پیشنهاد مناقصه گران و بازگشایی پاکت ها ازطریق درگاه سامانه تدارکات الکترونیکی دولت (  ستاد ) به آدرس www.setadiran.ir انجام خواهد شد و لازم است مناقصه گران در صورت عدم عضویت قبلی ؛ مراحل ثبت نام در سایت مذکور و دریافت گواهی امضای الکترونیکی را جهت شرکت در مناقصه محقق سازند.
 تاریخ انتشاراسناد مناقصه در سامانه تاریخ 09/10/1399می باشد.
مهلت زمانی دریافت اسناد  مناقصه ازسایت :  تا روز  شنبه  تاریخ  13/10/1399
مهلت زمانی ارائه پیشنهادات  مناقصه :  روز سه شنبه  تاریخ  23/10/1399  
زمان بازگشایی پاکت های مناقصه : ساعت  10 صبح روز چهارشنبه  تاریخ  24/10/1399   
مبلغ تضمین شرکت در فرایند ارجاع کار : 1.002.834.920 ریال 
نمایندگان شرکت کنندگان در مناقصه می توانند در جلسه بازگشایی پاکت ها حضور بهم رسانند
اطلاعات تماس دستگاه مناقصه گزار جهت دریافت اطلاعات بیشتر در خصوص اسناد مناقصه و ارائه پاکت های الف : آدرس  اراک خیابان شهید شیرودی خیابان اعلم الهدی جنب بیمارستان امیرکبیر اراک ستاد دانشگاه علوم پزشکی اراک امور حقوقی و قراردادها  و تلفن 08633130252
اطلاعات تماس سامانه ستاد جهت انجام مراحل عضویت در سامانه : مرکز تماس : 41934-021 
دفتر ثبت نام : 08633245248 
 

کلید واژه ها: مزایده مناقصه حمل و نقل مجتمع پیامبر اعظم اراک


نظر شما :