لیست دانشگاه های علوم پزشکی

ردیفنام دانشگاهآدرس پورتال
58دانشگاه علوم پزشکی بمhttp://www.mubam.ac.ir/
15دانشگاه علوم پزشکی بوشهرhttp://www.bpums.ac.ir
16دانشگاه علوم پزشکی بیرجندhttp://www.bums.ac.ir
17دانشگاه علوم پزشکی تبریزhttp://www.tbzmed.ac.ir/
18دانشگاه علوم پزشکی تربت جامhttp://www.trjums.ac.ir/
19دانشگاه علوم پزشکی تربیت مدرس (تهران)http://modares.ac.ir/?siteid=25
20دانشگاه علوم پزشکی تهرانhttp://www.tums.ac.ir/
21دانشگاه علوم پزشکی جندی شاپوراهوازhttp:///www.ajums.ac.ir
22دانشگاه علوم پزشکی جهرمhttp://www.jums.ac.ir
3دانشگاه علوم پزشکی جیرفتhttps://www.jmu.ac.ir/fa
نمایش ۲۱ تا ۳۰ مورد از کل ۶۴ مورد.